ผ้ายกพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Common Name: ผ้ายกพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Raw Name: ไหม  
Techniques Name: ยก  
Information:      ผ้ายกพุมเรียง เป็นศิลปหัตถกรรมการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ของชาวไทยมุสลิม ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ทอส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจาม กล่าวกันว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองไทรบุรี คราวเดียวกับช่างทอที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งการทอผ้าของชาวพุมเรียงมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ราวสมัยกรุงธนบุรี หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์  โดยการทอผ้าใช้ทั้งฝ้ายและไหม แต่ผ้าทอจากไหมได้รับความนิยมมากว่า จึงเรียกกันว่า “ผ้าไหมพุมเรียง” จุดเด่นของผ้าไหมพุมเรียง คือกรรมวิธีการทอเป็นแบบยกดอก ลวดลายและการใช้สีสันที่สดใสให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก และไม่ว่าจะใช้สีพื้นเป็นสีใดก็ตามลวดลายจะเป็นสีทองเสมอ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้ายกพุมเรียง
    ลวดลายดั้งเดิมที่นิยมกันมากในอดีต คือ ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล และลายนพเก้า ซึ่งลายยกเบ็ดเป็นลายที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนใหญ่เลิกทำไปแล้ว ส่วนลวดลายโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เช่น ลายราชวัตร หรือลายก้านแย่ง ลายก้านต่อดอก ลายดอกพิกุล ลายโคม ลายสมุก ลายดอกเขี้ยวกระแต ลายดอกลอย ลายนพเก้า ลายไทย ลายยกเบ็ด เป็นต้น
 
Province: สุราษฎร์ธานี
Region: ภาคใต้
Resource: สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาผ้าไทย  
Keyword: ผ้ายกพุมเรียง  
DateLast Modified: 1/17/2012 7:11:06 PM