ฟางข้าว


ชื่อผลิตภัณฑ์จากข้าว: ฟางข้าว  
ประเภทผลิตภัณฑ์: ผลพลอยได้  
วัตถุดิบหลัก
เป็นการใช้ประโยชน์จาก:
อื่นๆ  
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์: ฟางข้าว เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการปลูกข้าว มีมากหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ฟางข้าวมีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน ช่วยให้ดินมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุมากขึ้น ช่วยบังแสงแดดทำให้ดินมีความชื้นอยู่ได้นาน เป็นประโยชน์แก่การปลูกพืช ทำให้ผลผลิตสูงกว่าดินที่ไม่มีฟางข้าวปกคลุม นอกจากนั้นฟางข้าวยังมีประโยชน์อีกมากหมายหลายอย่าง อาทิ ใช้ทำกระดาษ ใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ใช้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น
แหล่งที่มาของข้อมูล: สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
คำช่วยค้น: ฟางข้าว  
วันที่บันทึกข้อมูล: 10/6/2010 3:45:19 PM